Výpoveď PZP – krok za krokom

Published by:

Stali ste sa obeťou krádeže?

Možno nemáte tu najvýhodnejšiu poistkuPovinné zmluvné poistenie je záväzné pre každého držiteľa motorového vozidla, motocykla, prípojného vozidla a niektorých špeciálnych vozidiel s evidenčným číslom. Aj keď ide o povinnosť, v rámci PZP máte aj svoje práva. Jedným z nich je aj právo na vypovedanie, resp. zmenu zákonnej poistky. Nová novela zákona ešte uľahčila v niektorých ohľadoch túto situáciu. Pri výpovedi sa však budete musieť riadiť aj niekoľkými pravidlami.

Postup je veľmi jednoduchý

Podať výpoveď zmluvy povinného zmluvného poistenia môžete veľmi jednoducho a samozrejme na to máte aj plné právo. No takáto žiadosť si vyžaduje aj dodržanie niekoľkých, nielen formálnych úprav. Najjednoduchšie by bolo, ak by ste si vzor takejto žiadosti našli na internete, ponúkajú ju na svojich stránkach rôzni sprostredkovatelia. Takúto žiadosť si nájdete aj na stránke http://uzavripzp.sk/vypoved-pzp/. Objavíte tu viacero vzorov výpovedí PZP, v závislosti od dôvodu ukončenia zmluvy. Do predpripraveného formulára teda doplníte potrebné údaje, žiadosť vytlačíte a doručíte na pobočku poisťovne. Je to naozaj veľmi jednoduché.

Ak však chcete sformulovať vlastnú žiadosť, nič vám v tom nebráni. Ako sme však už uviedli, je potrebné, aby ako každá oficiálna žiadosť spĺňala viacero formálnych náležitostí. V prvom rade je dôležité, aby ste poistnú zmluvu vypovedali podľa platných podmienok vašej poisťovne. Na začiatok by ste mali vyplniť údaje o sebe ako držiteľovi vozidla, čiže uvediete vaše meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska. Pokiaľ je auto zapísané na firmu, tak uvediete názov spoločnosti a jej sídlo. Tieto údaje budú samozrejme uvedené v hornej časti žiadosti. Pod to do pravej časti napíšete názov a adresu vašej poisťovne. Nasleduje predmet žiadosti, ktorý by mal byť v tvare: Žiadosť o zrušenie povinného zmluvného poistenia č. xxx (tu by ste mali uviesť číslo vašej  poistnej zmluvy), resp. Výpoveď povinného zmluvného poistenia č. xxx. Pod to sa hodí krátky text, v ktorom oficiálne požiadate o výpoveď zmluvy, resp. osvetlíte dôvody, pre ktoré ste sa tak rozhodli. K tomuto samozrejme musíte pripojiť informácie o vašom vozidle, ako továrenská značka a evidenčné číslo, aby poisťovňa vedela, ktoré auto chcete odhlásiť.

Pokiaľ žiadate o výpoveď PZP z dôvodu odcudzenia vozidla, jeho odhlásenia z evidencie, predaja, darovania či proste preto, že ste našli lacnejšiu poistku, mali by ste do žiadosti napísať aj číslo vášho bankového účtu. Rozdiel z poistného, ktorý ste neprečerpali, vám totiž bude vrátený. Na záver môžete požiadať aj o zaslanie dokladu o doterajšom škodovom priebehu poistenia PZP na vašu adresu, ktoré budete dokladovať pri uzatváraní novej poistky. Žiadosť samozrejme na konci vlastnoručne podpíšte.

Ak ste už žiadosť úspešne napísali a vytlačili, je potrebné, aby ste ju doručili do svojej poisťovne minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia zákonnej poistky. Platí zásada, že dátum prebratia výpovede PZP predstavuje dátum doručenia výpovede do poisťovne. Takže nestačí, aby ste vašu žiadosť poslali presne daných 6 týždňov dopredu, podstatné je, aby v tento čas mala poisťovňa vašu žiadosť už fyzicky na stole. Poistenie vám však bude plynúť ešte ďalších osem dní od doručenia výpovede.

Istejšie preto je, ak vašu žiadosť zanesiete na pobočku osobne. Vtedy si môžete byť istý, že poisťovňa dostala vašu žiadosť včas. Pokiaľ však na to nemáte čas, môžete výpoveď zaslať aj poštou. Samozrejme tak urobte s dostatočným predstihom, aby vaša žiadosť bola doručená načas. Zásielku určite pošlite doporučene, aby ste mali v rukách doklad o odoslaní. Potvrdenie o doručení žiadosti si vypýtajte aj v prípade, ak ste túto žiadosť odniesli do pobočky vy osobne.

Nemusíte striehnuť na dátumUž nemusíte sledovať termíny

Ešte donedávna bol problém, ak ste sa rozhodli ukončiť vašu zmluvu PZP predčasne alebo ste sa chceli po zaniknutí poistenia prepoistiť u iného poskytovateľa. Všetko sa zmenilo s novelou zákona o povinnom zmluvnom poistení, ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla 2015. Táto zákonná úprava priniesla viacero zmien, my však v tomto článku poukážeme iba na dve, ktoré sa týkajú vypovedania zmluvy.

Poisťovňu už môžete zmeniť kedykoľvek a bez udania  dôvodu

Ak ste sa predtým chceli prepoistiť u iného poskytovateľa, aj keď ste mali na to isté poistné obdobie už jednu zmluvu uzavretú, mali ste smolu. Poisťovne takýmto opatrením chceli zabrániť prípadom viacnásobného poistenia u dvoch, resp. u viacerých poisťovateľov. Poistné plnenie však mohla za klienta vyplatiť iba jedna z nich. Prax postupom času ukázala, že toto ustanovenie je neopodstatnené a zbytočné, a teda bolo zo zákona vypustené. Dnes už teda môžete hocikedy a bez udania dôvodu vymeniť poskytovateľa povinného zmluvného poskytovateľa. Nemusíte už čakať na ukončenie platnosti pôvodného PZP.

Po zániku PZP sa môžete poistiť aj u iného poskytovateľa

Donedávna to fungovalo tak, že ak ste nezaplatili poistné včas a váš poskytovateľ vám ho v zmysle zákona zrušil, museli ste sa nanovo opäť poistiť u tej istej poisťovne. Toto opatrenie však spôsobovalo často neprehľadnú situáciu. Klient bežne uzatvoril nové poistenie u iného poskytovateľa ak mu zanikla poistka kvôli neplateniu. No napriek tomu, že toto poistenie ste platili poctivo, nebolo vám to nič platné. Táto nová zmluva bola od začiatku neplatná, pretože ste mali podľa zákona povinnosť nanovo sa poistiť u toho istého poskytovateľa. V prípade škodovej udalosti ste tak nemali právo na úhradu spôsobenej škody poisťovňou, ale všetky výdavky ostali na vašich pleciach. Novela zákona to však zmenila a dnes už môžete pokojne zmeniť poisťovateľa, ak ste predchádzajúcemu prestali platiť, pretože táto poistka jednoducho zanikla.

Stali ste sa obeťou krádeže?Na výmenu poisťovne máte hneď niekoľko dôvodov

Zmeny, ktoré priniesla zákonná úprava PZP, sa týkajú predovšetkým výpovede z dôvodu, že ste si našli lacnejšiu či výhodnejšiu ponuku a poisťovňu chcete jednoducho vymeniť. Existujú však aj ďalšie dôvody, pri ktorých máte plné právo žiadať o výpoveď povinného poistenia.

 • likvidácia alebo zošrotovanie vozidla

Ak bolo vaše vozidlo zničené pri dopravnej nehode alebo akejkoľvek inej udalosti, či bolo akokoľvek zlikvidované, napr. zošrotovaním, mali by ste čo najskôr požiadať o výpoveď poistky. Neprečerpané peniaze z poistky vám samozrejme budú vrátené. Vašu žiadosť by ste ale mali dokladovať.

 • krádež automobilu

Ak vám ukradli vás automobil, taktiež čo najskôr kontaktujte vašu poisťovňu. Mohlo by sa totiž stať, že na vašom vozidle zlodeji spôsobia dopravnú nehodu a ak by ste neohlásili krádež, škoda by šla na váš účet. Aj z tejto výpovede vám budú neprečerpané peniaze vrátené. K žiadosti tiež pripojte doklad z policajnej správy o odcudzení vozidla.

 • vyradenie vozidla z evidencie

Mohlo sa stať, že vaše vozidlo už nevyhovuje technickým podmienkam a nemôžete ním teda jazdiť po cestných komunikáciách. Vozidlo tak budete musieť odhlásiť z evidencie a tým pádom aj požiadať o výpoveď PZP. K písomnej žiadosti o zrušenie by ste mali pripojiť samozrejme aj doklad o vyradení vášho vozidla z evidencie.

 • darovanie alebo predaj vozidla

Niektorí vodiči pomerne často menia svoje autá, jedno predajú a druhé si hneď kúpia. Pokiaľ patríte k tejto skupine motoristov, tak už veľmi dobre viete, že v prípade predaja vozidla musíte toto zo zmluvného poistenia odhlásiť. Uzatvorenie novej poistky už bude v rukách nového majiteľa. Takúto žiadosť budete musieť dokladovať kúpnopredajnou zmluvou. Obdobne by ste mali postupovať aj v prípade, že auto niekomu darujete.

 • ukončenie doby poistenia

V prípade, že sa blíži koniec vášho poistného obdobia, máte možnosť sa rozhodnúť, či vám vyhovuje doterajšia poisťovňa a jej ponuka PZP alebo by ste radšej prešli k inému poskytovateľovi. Ak ste sa rozhodli pre výhodnejšiu ponuku od inej poisťovne, vašu žiadosť o výpoveď poistky by ste mali doručiť najneskôr 6 týždňov pred skončením vašej doterajšej zmluvy pôvodnému poskytovateľovi. V tomto prípade nemusíte vašu žiadosť nijak dokladovať.

Povinné zmluvné poistenie – všetko čo by ste o ňom mali vedieť

Published by:

Na aké dlhé obdobie?

Čo potrebujete vedieť o zákonnej poistke?Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel je osobitný druh poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Uzavretie tohto poistenia je povinné zo zákona pre každého motoristu. Týka sa každého automobilu a motocykla, taktiež prípojného vozíka s evidenčným číslom, ale taktiež aj niektorých ďalších vozidiel bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách.

Podstatou tohto poistenia je zabezpečenie prostriedkov na zaplatenie škôd spôsobených iným prevádzkou motorového vozidla na zdraví alebo na majetku. Z povinného zmluvného poistenia sa teda hradia škody, ktoré boli  spôsobené na cudzích autách, nie však na vlastnom majetku. Základným zmyslom zavedenia povinného zmluvného poistenia je ochrana obetí dopravných nehôd.

Uzavretie PZP

Povinné zmluvné poistenie vášho vozidla môžete uzavrieť s poisťovňami, ktoré pôsobia na slovenskom trhu. V súčasnosti je ich 11 a to: Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA, ČSOB poisťovňa, Generali Slovensko, Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, Uniqa, Wüstenrot. Poistku môžete uzavrieť buď osobne na pobočke vami vybranej spoločnosti alebo aj online prostredníctvom internetu.

V každom prípade je dobré, aby ste mali čo najväčší prehľad o ponukách jednotlivých poskytovateľov, aby ste sa mohli správne rozhodnúť. Ak by ste sa kvôli zisťovaniu informácií rozhodli navštíviť všetky pobočky osobne, zabralo by vám to veľmi veľa času. Na internete si dokážete ponuky vyhľadať omnoho rýchlejšie. Ak chcete využiť túto možnosť, odporúčame vám použiť stránku Uzavripzp, na ktorej si ľahko a rýchlo porovnáte ponuky rôznych poisťovní.

Ak sa rozhodnete využiť na vyššie uvedenej stránke nástroj PZP kalkulačka, postupovať budete nasledovne. Do formulára vyplníte niekoľko údajov o vozidle, ako sú značka, rok výroby, objem a výkon a motora a pod. Nasledovať budú údaje o vlastníkovi vozidla, jeho vek, miesto bydliska a predchádzajúci škodový priebeh. Pri určovaní ceny poistky môžu zavážiť aj informácie ako napr. či máte uzatvorené aj iné poistenie, či máte dieťa do 15 rokov alebo máte účet v OTP banke.

V ďalšom kroku sa vám zobrazia rôzne ponuky a porovnania cien povinného poistenia vozidla. V pokoji a pohodlí domova si môžete prezrieť všetky ponuky, porovnať ich a vybrať si tú najlepšiu pre vás.

V treťom kroku, ak ste si teda vybrali spomedzi ponúk a klikli na ňu, bude potrebné vyplniť a prekontrolovať správnosť údajov pre poisťovňu. Po tejto kontrole by ste mali podrobne oboznámiť sa s jednotlivými bodmi a podmienkami poistnej zmluvy, aby ste neskôr neboli nemilo prekvapení. Ak súhlasíte so všetkými podmienkami, potvrdíte ich. Proces sa dokončí a vám sa zobrazí možnosť výberu platby za povinné zmluvné poistenie. Po zaplatení poistnej sumy vám bude zaslaná riadna biela aj zelená karta.

Na aké dlhé obdobie?Poistné obdobie

Platnosť poistného obdobia je jeden rok. Pokiaľ sa s poisťovňou vopred nedohodnete inak, tak sa povinné zmluvné poistenie vozidla uzatvára na dobu neurčitú. Kedykoľvek však máte právo od zmluvy odstúpiť a poistku vypovedať. PZP nadobudne účinnosť od polnoci nasledujúceho dňa od uzavretia zmluvy. Ak ale vaše PZP zaniklo z dôvodu neplatenia poistného, nové zmluvné poistenie bude platné až po zaplatení čiastky za prvé obdobie. Poistné môžete platiť naraz alebo po dohode v splátkach.

Územná platnosť PZP

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky, v členských štátoch Európskej únie alebo aj cudzieho štátu, s ktorým však má Slovenská kancelária poisťovateľov uzavretú dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. Všetky krajiny sú vyznačené na tzv. zelenej karte.

Limity poistného plnenia PZP

Pojem limit poistného plnenia predstavuje hornú hranicu poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve. Ak to zákon neupravuje inak, tak minimálne poistné plnenie z jednej udalosti by malo byť:

 1. a) 5 000 000 eur za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených;
 2. b) 1 000 000 eur za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, za škodu ušlého zisku a náhradu nákladov spojených s právnym zastúpením bez ohľadu na počet poškodených.

Keďže limity poistného plnenia určuje zákon, platí pre všetky poisťovne rovnako. Neplatí teda predpoklad, že čím lacnejšia cena PZP tým nižšie krytie. Viaceré poisťovne vám okrem  základného balíka PZP s uvedeným limitom ponúkajú v rámci nadštandardného krytia aj vyšší limit pri škode na zdraví, usmrtení či pri škode na majetku. Toto nadštandardné krytie ale samozrejme bude zohľadnené v cene poistenia, ktoré bude o niečo drahšie.

Poisťovne však bežne aj napriek týmto miliónovým sumám riešia z povinného zmluvného poistenia len menšie nehody. Najčastejšie sa pri nehodách pohybuje výška škody okolo 1000 eur.

Výluky z poistenia

Za určitých okolností vám poisťovňa môže odmietnuť preplatiť škodu na vozidle. Jedná sa predovšetkým o niekoľko nasledujúcich prípadov, ktoré si bližšie popíšeme.

Výluka pri škode spôsobene vinníkom nehody

V prvom rade žiaden poisťovateľ nepreplatí škodu vinníkovi nehody. To sa týka či už materiálnej škody aj ujmy na zdraví. Zo zákonnej poistky sa v zásade neprepláca poškodenie vozidla vinníka, a to vrátane prepravovaných predmetov. Povinné zmluvné poistenie je primárne určené na odškodnenie iného vodiča. V prípade spoluviny je prípad komplikovanejší. Mieru spoluzavinenia určuje polícia a poisťovňa o rozsahu poistného plnenia rozhodne podľa ich správy.

Výluka osôb zo spoločnej domácnosti

Výluka z poistného plnenia sa týka aj osôb žijúcich v spoločnej domácnosti vinníka škodovej udalosti. Z PZP sa teda nehradí škoda, ktorú poistený vodič spôsobil osobám, ktoré s nám žijú v spoločnej domácnosti. Povinné zmluvné poistenie vozidla v takom prípade nekryje majetkové škody, právnika ani ušlý zisk.

Výluka pri „veľkorysosti“ vinníka

Podľa zákona sa neuhradí škoda, ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal poškodenému uhradiť nad rámec určený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody. Poisťovne samozrejme nemôžu pripustiť veľkorysosť poisteného na ich úkor, keďže v konečnom dôsledku poškodenému zaplatia z poistky vinníka.

Výluka pri poškodení pri pracovnej činnosti

Poisťovne odmietajú preplatiť aj škody spôsobené pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou. To znamená, že ak by napr. zo žeriavu spadol náklad na vedľa stojace vozidlo, poisťovňa by škodu z povinného zmluvného poistenia neuhradila.

Extrémne prípady

K zriedkavým prípadom patrí poškodenie vozidla pri nepokojoch, štrajkoch, terorizme, vojne, zemetrasení či úniku jadrovej energie. Taktiež nerátajte s preplatením škody spôsobenej pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch alebo pri prípravných či tréningových jazdách  ak sa auto poškodilo pri pretekoch akéhokoľvek druhu a pri prípravných či tréningových jazdách.

Ďalšie prípady výluky (porušenie povinností vodiča)

Okrem zákonom stanovených výnimiek môžu poisťovne v poistnej zmluve uviesť aj ďalšie prípady, kedy odmietnu uhradiť vzniknutú škodu. Každá poisťovňa si zväčša určuje vlastné pravidlá, no vo všeobecnosti sú podobné a dotýkajú sa najmä vážneho porušenia základných povinností vodiča podľa zákona o cestnej premávke.

Ide predovšetkým o tieto prípady:

 • vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných či psychotropných látok;
 • použitie vozidla na trestnú činnosť;
 • úmyselné poškodenie vlastníkom, vrátane osôb v spoločnej domácnosti;
 • vedenie vozidla osobou, ktorá nie je držiteľom platného vodičského oprávnenia.

V každom prípade odporúčame poriadne si preštudovať poistnú zmluvu a všeobecné obchodné podmienky, kde poisťovne podrobne uvádzajú okolnosti, za ktorých nemáte nárok na poistné plnenie.

Výpoveď PZP

Zmluvné poistenie môžete samozrejme aj vypovedať. Urobiť tak musíte písomne najmenej šesť týždňov pred ukončením zmluvy. Výpoveď poisťovni môžete zaslať poštou alebo ju tam doručíte osobne. Je dôležité, aby ste k tejto žiadosti nezabudli pripojiť aj všetky potrebné doklady.

Poistnú zmluvu môžete vypovedať so svojím sprostredkovateľom nielen vtedy, keď vám má vypršať pôvodná zmluva. Dôvodov je viacero, napr. uplynutie doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená; ak došlo k zmene majiteľa vozidla, a to predajom alebo darovaním; ak došlo k odcudzeniu vozidla, ktoré je nutné ohlásiť na polícii; vyradením z evidencie vozidiel; ak bolo vozidlo zošrotované; bez udania dôvodu.