Povinné zmluvné poistenie – všetko čo by ste o ňom mali vedieť

Čo potrebujete vedieť o zákonnej poistke?Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel je osobitný druh poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Uzavretie tohto poistenia je povinné zo zákona pre každého motoristu. Týka sa každého automobilu a motocykla, taktiež prípojného vozíka s evidenčným číslom, ale taktiež aj niektorých ďalších vozidiel bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách.

Podstatou tohto poistenia je zabezpečenie prostriedkov na zaplatenie škôd spôsobených iným prevádzkou motorového vozidla na zdraví alebo na majetku. Z povinného zmluvného poistenia sa teda hradia škody, ktoré boli  spôsobené na cudzích autách, nie však na vlastnom majetku. Základným zmyslom zavedenia povinného zmluvného poistenia je ochrana obetí dopravných nehôd.

Uzavretie PZP

Povinné zmluvné poistenie vášho vozidla môžete uzavrieť s poisťovňami, ktoré pôsobia na slovenskom trhu. V súčasnosti je ich 11 a to: Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA, ČSOB poisťovňa, Generali Slovensko, Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, Uniqa, Wüstenrot. Poistku môžete uzavrieť buď osobne na pobočke vami vybranej spoločnosti alebo aj online prostredníctvom internetu.

V každom prípade je dobré, aby ste mali čo najväčší prehľad o ponukách jednotlivých poskytovateľov, aby ste sa mohli správne rozhodnúť. Ak by ste sa kvôli zisťovaniu informácií rozhodli navštíviť všetky pobočky osobne, zabralo by vám to veľmi veľa času. Na internete si dokážete ponuky vyhľadať omnoho rýchlejšie. Ak chcete využiť túto možnosť, odporúčame vám použiť stránku Uzavripzp, na ktorej si ľahko a rýchlo porovnáte ponuky rôznych poisťovní.

Ak sa rozhodnete využiť na vyššie uvedenej stránke nástroj PZP kalkulačka, postupovať budete nasledovne. Do formulára vyplníte niekoľko údajov o vozidle, ako sú značka, rok výroby, objem a výkon a motora a pod. Nasledovať budú údaje o vlastníkovi vozidla, jeho vek, miesto bydliska a predchádzajúci škodový priebeh. Pri určovaní ceny poistky môžu zavážiť aj informácie ako napr. či máte uzatvorené aj iné poistenie, či máte dieťa do 15 rokov alebo máte účet v OTP banke.

V ďalšom kroku sa vám zobrazia rôzne ponuky a porovnania cien povinného poistenia vozidla. V pokoji a pohodlí domova si môžete prezrieť všetky ponuky, porovnať ich a vybrať si tú najlepšiu pre vás.

V treťom kroku, ak ste si teda vybrali spomedzi ponúk a klikli na ňu, bude potrebné vyplniť a prekontrolovať správnosť údajov pre poisťovňu. Po tejto kontrole by ste mali podrobne oboznámiť sa s jednotlivými bodmi a podmienkami poistnej zmluvy, aby ste neskôr neboli nemilo prekvapení. Ak súhlasíte so všetkými podmienkami, potvrdíte ich. Proces sa dokončí a vám sa zobrazí možnosť výberu platby za povinné zmluvné poistenie. Po zaplatení poistnej sumy vám bude zaslaná riadna biela aj zelená karta.

Na aké dlhé obdobie?Poistné obdobie

Platnosť poistného obdobia je jeden rok. Pokiaľ sa s poisťovňou vopred nedohodnete inak, tak sa povinné zmluvné poistenie vozidla uzatvára na dobu neurčitú. Kedykoľvek však máte právo od zmluvy odstúpiť a poistku vypovedať. PZP nadobudne účinnosť od polnoci nasledujúceho dňa od uzavretia zmluvy. Ak ale vaše PZP zaniklo z dôvodu neplatenia poistného, nové zmluvné poistenie bude platné až po zaplatení čiastky za prvé obdobie. Poistné môžete platiť naraz alebo po dohode v splátkach.

Územná platnosť PZP

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky, v členských štátoch Európskej únie alebo aj cudzieho štátu, s ktorým však má Slovenská kancelária poisťovateľov uzavretú dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. Všetky krajiny sú vyznačené na tzv. zelenej karte.

Limity poistného plnenia PZP

Pojem limit poistného plnenia predstavuje hornú hranicu poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve. Ak to zákon neupravuje inak, tak minimálne poistné plnenie z jednej udalosti by malo byť:

  1. a) 5 000 000 eur za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených;
  2. b) 1 000 000 eur za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, za škodu ušlého zisku a náhradu nákladov spojených s právnym zastúpením bez ohľadu na počet poškodených.

Keďže limity poistného plnenia určuje zákon, platí pre všetky poisťovne rovnako. Neplatí teda predpoklad, že čím lacnejšia cena PZP tým nižšie krytie. Viaceré poisťovne vám okrem  základného balíka PZP s uvedeným limitom ponúkajú v rámci nadštandardného krytia aj vyšší limit pri škode na zdraví, usmrtení či pri škode na majetku. Toto nadštandardné krytie ale samozrejme bude zohľadnené v cene poistenia, ktoré bude o niečo drahšie.

Poisťovne však bežne aj napriek týmto miliónovým sumám riešia z povinného zmluvného poistenia len menšie nehody. Najčastejšie sa pri nehodách pohybuje výška škody okolo 1000 eur.

Výluky z poistenia

Za určitých okolností vám poisťovňa môže odmietnuť preplatiť škodu na vozidle. Jedná sa predovšetkým o niekoľko nasledujúcich prípadov, ktoré si bližšie popíšeme.

Výluka pri škode spôsobene vinníkom nehody

V prvom rade žiaden poisťovateľ nepreplatí škodu vinníkovi nehody. To sa týka či už materiálnej škody aj ujmy na zdraví. Zo zákonnej poistky sa v zásade neprepláca poškodenie vozidla vinníka, a to vrátane prepravovaných predmetov. Povinné zmluvné poistenie je primárne určené na odškodnenie iného vodiča. V prípade spoluviny je prípad komplikovanejší. Mieru spoluzavinenia určuje polícia a poisťovňa o rozsahu poistného plnenia rozhodne podľa ich správy.

Výluka osôb zo spoločnej domácnosti

Výluka z poistného plnenia sa týka aj osôb žijúcich v spoločnej domácnosti vinníka škodovej udalosti. Z PZP sa teda nehradí škoda, ktorú poistený vodič spôsobil osobám, ktoré s nám žijú v spoločnej domácnosti. Povinné zmluvné poistenie vozidla v takom prípade nekryje majetkové škody, právnika ani ušlý zisk.

Výluka pri „veľkorysosti“ vinníka

Podľa zákona sa neuhradí škoda, ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal poškodenému uhradiť nad rámec určený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody. Poisťovne samozrejme nemôžu pripustiť veľkorysosť poisteného na ich úkor, keďže v konečnom dôsledku poškodenému zaplatia z poistky vinníka.

Výluka pri poškodení pri pracovnej činnosti

Poisťovne odmietajú preplatiť aj škody spôsobené pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou. To znamená, že ak by napr. zo žeriavu spadol náklad na vedľa stojace vozidlo, poisťovňa by škodu z povinného zmluvného poistenia neuhradila.

Extrémne prípady

K zriedkavým prípadom patrí poškodenie vozidla pri nepokojoch, štrajkoch, terorizme, vojne, zemetrasení či úniku jadrovej energie. Taktiež nerátajte s preplatením škody spôsobenej pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch alebo pri prípravných či tréningových jazdách  ak sa auto poškodilo pri pretekoch akéhokoľvek druhu a pri prípravných či tréningových jazdách.

Ďalšie prípady výluky (porušenie povinností vodiča)

Okrem zákonom stanovených výnimiek môžu poisťovne v poistnej zmluve uviesť aj ďalšie prípady, kedy odmietnu uhradiť vzniknutú škodu. Každá poisťovňa si zväčša určuje vlastné pravidlá, no vo všeobecnosti sú podobné a dotýkajú sa najmä vážneho porušenia základných povinností vodiča podľa zákona o cestnej premávke.

Ide predovšetkým o tieto prípady:

  • vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných či psychotropných látok;
  • použitie vozidla na trestnú činnosť;
  • úmyselné poškodenie vlastníkom, vrátane osôb v spoločnej domácnosti;
  • vedenie vozidla osobou, ktorá nie je držiteľom platného vodičského oprávnenia.

V každom prípade odporúčame poriadne si preštudovať poistnú zmluvu a všeobecné obchodné podmienky, kde poisťovne podrobne uvádzajú okolnosti, za ktorých nemáte nárok na poistné plnenie.

Výpoveď PZP

Zmluvné poistenie môžete samozrejme aj vypovedať. Urobiť tak musíte písomne najmenej šesť týždňov pred ukončením zmluvy. Výpoveď poisťovni môžete zaslať poštou alebo ju tam doručíte osobne. Je dôležité, aby ste k tejto žiadosti nezabudli pripojiť aj všetky potrebné doklady.

Poistnú zmluvu môžete vypovedať so svojím sprostredkovateľom nielen vtedy, keď vám má vypršať pôvodná zmluva. Dôvodov je viacero, napr. uplynutie doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená; ak došlo k zmene majiteľa vozidla, a to predajom alebo darovaním; ak došlo k odcudzeniu vozidla, ktoré je nutné ohlásiť na polícii; vyradením z evidencie vozidiel; ak bolo vozidlo zošrotované; bez udania dôvodu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *