PZP a stret so zverou – Ako vás poistenie chráni pri nešťastí s účasťou zvierat

Pri jazde autom po cestách nie je neobvyklé stretnúť sa s divou zverou. V niektorých prípadoch to môže viesť k neželaným nehodám a poškodeniu vozidla. V takýchto situáciách je dôležité vedieť, ako vás môže povinné zmluvné poistenie (PZP) ochrániť a ako nárokovať náhradu škôd. V tomto článku sa pozrieme na to, ako PZP pokrýva škody spôsobené stretom so zverou a aké kroky by ste mali podniknúť v prípade takéhoto nešťastia.

Ako PZP pokrýva škody spôsobené stretom so zverou?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám. V prípade stretu so zverou sa škoda na vašom vozidle nepovažuje za škodu spôsobenú tretím stranám, preto PZP nepokrýva túto situáciu. Na pokrytie škôd na vašom vozidle pri stretu so zverou budete potrebovať kasko poistenie, ktoré zahŕňa ochranu pred rôznymi druhmi rizík vrátane škôd spôsobených stretom so zverou.

Čo urobiť v prípade stretu so zverou?

Ak dôjde k nehode spôsobenej stretom so zverou, mali by ste postupovať nasledovne:

 • Zastavte vozidlo a zapnite výstražné svetlá.
 • Ak je to bezpečné, vyfotografiujte scénu nehody, zviera (ak je to možné) a škody na vozidle.
 • Zaznamenajte si podrobnosti o nehode, vrátane času, dátumu, miesta a akýchkoľvek svedkov.
 • Kontaktujte políciu a informujte ich o nehode. V niektorých krajinách je nahlásenie stretu so zverou povinné.
 • Ak máte kasko poistenie, kontaktujte svoju poisťovňu a informujte ju o škode.

Ako nárokovať náhradu škôd pri stretu so zverou?

Ak máte kasko poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené stretom so zverou, podajte žiadosť o náhradu škôd svojej poisťovni. Pri podaní žiadosti budete potrebovať nasledujúce informácie a doklady:

 • Podrobnosti o nehode: čas, dátum, miesto, okolnosti a akýchkoľvek svedkov.
 • Fotografie scény nehody, zvieraťa (ak je to možné) a škôd na vozidle.
 • Policajný záznam alebo číslo oznámenia o nehode (ak bolo podané).
 • Opravný rozpočet alebo účet za opravu škôd na vozidle.

Poisťovňa zváži vašu žiadosť a na základe posúdenia škôd rozhodne o výške náhrady. V niektorých prípadoch môže poisťovňa vyzvať k preskúmaniu škôd nezávislým znalcom.

Ako predchádzať stretom so zverou?

Aj keď sa stretom so zverou úplne zabrániť nedá, existujú opatrenia, ktoré môžete prijať na minimalizáciu rizika:

 • Dodržiavajte rýchlostné obmedzenia a buďte ostražití, najmä v oblastiach s vysokým výskytom zveri.
 • Používajte diaľkové svetlá, ak je to možné, na lepšie osvetlenie cesty a včasné rozpoznanie zvierat.
 • Ak uvidíte zviera na ceste alebo v jej blízkosti, spomalte a pripravte sa na možné náhle pohyby zvierat.
 • V prípade stretu so zverou sa snažte nepodľahnúť pokušeniu prudko brzdiť alebo zmeniť smer jazdy, pretože to môže viesť k vážnejším nehodám s inými vozidlami.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) nechráni váš automobil pred škodami spôsobenými stretom so zverou. Preto je dôležité zvážiť rozšírenie poistenia vozidla o kasko poistenie, ktoré pokrýva takéto škody. V prípade stretu so zverou je dôležité postupovať podľa odporúčaní a pravidelne kontaktovať políciu a svoju poisťovňu. Dodržiavaním bezpečnostných opatrení môžete minimalizovať riziko stretu so zverou a chrániť seba aj svoje vozidlo.