Splnomocnenie na prepis auta – Ako poveriť inú osobu na zmenu vlastníctva vozidla

Pri kúpe alebo predaji vozidla sa často stretávame s potrebou prepisu vlastníctva vozidla na nového majiteľa. V niektorých prípadoch nemôže byť pôvodný alebo nový majiteľ prítomný pri samotnom prepise, či už z dôvodu zamestnania, cestovania alebo iných okolností. V takýchto situáciách je riešením splnomocnenie, ktoré umožňuje poveriť inú osobu, aby v mene a na účet majiteľa vykonala potrebné úkony súvisiace s prepisom vozidla. V tomto článku vám predstavíme, ako vypracovať a použiť splnomocnenie na prepis auta.

Čo je splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta je písomný dokument, ktorým pôvodný alebo nový majiteľ vozidla udeľuje právo inej osobe (splnomocnenec), aby za neho a v jeho mene vykonával právne úkony súvisiace s prepisom vlastníctva vozidla. Tieto úkony zahŕňajú podanie žiadosti o zmenu vlastníctva, podpis zmluvy o kúpe alebo predaji vozidla, preberanie dokladov o vozidle a podobne.

Ako vypracovať splnomocnenie na prepis auta?

Na vypracovanie splnomocnenia na prepis auta budete potrebovať nasledujúce informácie:

 • Údaje o poverujúcej osobe (pôvodný alebo nový majiteľ vozidla): meno, priezvisko, adresa, rodné číslo a občiansky preukaz.
 • Údaje o splnomocnencovi (osoba poverená na prepis auta): meno, priezvisko, adresa a občiansky preukaz.
 • Údaje o vozidle: značka, model, rok výroby, evidenčné číslo, výrobné číslo (VIN) a iné údaje podľa potreby.
 • Rozsah právomocí splnomocnenca: jasne a konkrétne uveďte, aké úkony má splnomocnenec vykonávať v mene poverujúcej osoby.
 • Dátum a podpis poverujúcej osoby: poverujúca osoba musí splnomocnenie podpísať a dátumovať.

Ako použiť splnomocnenie na prepis auta?

Po vypracovaní a podpísaní splnomocnenia na prepis auta by mal splnomocnenec postupovať nasledovne:

 • Overenie podpisu: V niektorých prípadoch môže byť potrebné overiť podpis poverujúcej osoby na splnomocnení, aby sa zabezpečila jeho platnosť a zákonnosť. Overenie podpisu sa zvyčajne vykonáva na notárskej kancelárii alebo obecnom úrade.
 • Doklady o vozidle: Splnomocnenec by mal mať k dispozícii všetky potrebné doklady o vozidle, ako sú technický preukaz, preukaz o emisnej kontrole, zmluva o kúpe alebo predaji vozidla a ďalšie doklady podľa potreby.
 • Návšteva úradu: Splnomocnenec musí navštíviť príslušný úrad (napríklad dopravný inšpektorát alebo obecný úrad) s platným splnomocnením a všetkými potrebnými dokladmi o vozidle. Na úrade sa vykoná zápis zmeny vlastníctva vozidla na nového majiteľa.
 • Poplatky: Splnomocnenec by mal byť pripravený zaplatiť poplatky súvisiace s prepisom vlastníctva vozidla a iné poplatky, ktoré môžu byť požadované na úrade.

Čo je potrebné zvážiť pri splnomocnení na prepis auta?

Pri splnomocnení na prepis auta je dôležité zohľadniť nasledujúce aspekty:

 • Dôveryhodnosť splnomocnenca: Uistite sa, že osoba, ktorú poverujete na prepis auta, je dôveryhodná a spoľahlivá. Nezabudnite, že splnomocnenec bude zodpovedný za vykonanie dôležitých právnych úkonov v mene a na účet poverujúcej osoby.
 • Platnosť splnomocnenia: Skontrolujte, či splnomocnenie obsahuje všetky potrebné informácie a či je podpísané a dátumované. Chýbajúce alebo nesprávne údaje môžu spôsobiť neplatnosť splnomocnenia.
 • Časové obmedzenie: Ak chcete obmedziť platnosť splnomocnenia na určité časové obdobie, nezabudnite uviesť dátum jeho začiatku a ukončenia.

Splnomocnenie na prepis auta je užitočným nástrojom pre pôvodných aj nových majiteľov vozidiel, ktorí nemôžu osobne vykonávať právne úkony súvisiace s prepisom vlastníctva. Pri vytváraní a používaní splnomocnenia je dôležité postupovať podľa príslušných právnych predpisov, zabezpečiť správnosť a úplnosť informácií a zvoliť dôveryhodného splnomocnenca. Týmto spôsobom môžete zabezpečiť hladký a zákonný proces prepisu vlastníctva vozidla a zároveň šetriť čas a energiu, ktorú by ste museli venovať osobnej návšteve úradov.