Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre motocykle: Ako chráni vás a vaše vozidlo

Bez ohľadu na to, či ste nadšený motocyklista alebo práve začínate s jazdou na dvojkolesovom vozidle, jednou z najdôležitejších vecí, ktoré by ste mali mať na pamäti, je zabezpečenie povinného zmluvného poistenia (PZP) pre váš motocykel. PZP chráni majiteľa motocykla a tretie osoby pred finančnými stratami spôsobenými nehodou. V tomto článku sa pozrieme na to, čo zahŕňa PZP pre motocykle, ako ho získať a aké ďalšie poistenie by ste mali zvážiť.

Čo zahŕňa PZP pre motocykle?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre motocykle je základným druhom poistenia, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám v prípade dopravnej nehody. PZP pre motocykle zahŕňa:

 • Náhradu škôd spôsobených tretím stranám vrátane majetkových škôd a osobných úrazov.
 • Ochrana pred finančnými nárokmi tretích strán v prípade súdneho konania.
 • Pokrytie nákladov na právnu obranu v prípade súdneho konania týkajúceho sa dopravnej nehody.

Ako získať PZP pre motocykel?

Získanie PZP pre váš motocykel je pomerne jednoduché. Postupujte nasledovne:

 • Porovnajte ponuky: Na trhu sú rôzne poisťovne, ktoré ponúkajú PZP pre motocykle. Porovnajte ceny, pokrytie a podmienky rôznych poisťovní, aby ste našli tú najlepšiu ponuku pre vaše potreby.
 • Vyplňte žiadosť: Po výbere poisťovne vyplňte žiadosť o PZP, ktorá zvyčajne zahŕňa osobné údaje, informácie o motocykli a o vodičskom oprávnení.
 • Uzavrite zmluvu a zaplaťte poistné: Po schválení žiadosti uzavrite zmluvu o PZP s poisťovňou a zaplaťte poistné. Poistné sa zvyčajne platí ročne, ale niektoré poisťovne ponúkajú aj mesačné alebo štvrťročne splátky.
 • Získajte potvrdenie o PZP: Po zaplatení poistného obdržíte potvrdenie o uzavretom PZP. Tento dokument by ste mali mať vždy pri sebe pri jazde na motocykli, pretože môže byť požadovaný políciou alebo inými úradmi v prípade kontroly alebo nehody.

Ďalšie poistenie pre motocykle: Kasko poistenie

Okrem PZP by ste mali zvážiť aj kasko poistenie pre váš motocykel. Kasko poistenie je dobrovoľné poistenie, ktoré pokrýva škody na vašom motocykli spôsobené nehodou, odcudzením, požiarom alebo inými rizikami. Kasko poistenie môže byť prispôsobené vašim potrebám a rozpočtu, pričom niektoré ponuky zahŕňajú aj asistenčné služby, ochranu príslušenstva a oblečenia alebo pokrytie nákladov na náhradný motocykel.

Ako ušetriť na PZP pre motocykel?

Tu sú niektoré tipy, ako môžete ušetriť na PZP pre váš motocykel:

 • Zvážte vyššiu spoluúčasť: Spoluúčasť je suma, ktorú musíte zaplatiť pri nároku na poistné plnenie. Zvýšením spoluúčasti môžete znížiť ročnú cenu PZP.
 • Využite zľavy: Poisťovne môžu poskytnúť zľavy pre mladých vodičov, vodičov s čistým vodičským záznamom, členov motocyklových klubov alebo vlastníkov vozidiel s bezpečnostnými prvkami (napr. imobilizérom).
 • Obmedzte výkon motocykla: Výkon motocykla môže ovplyvniť výšku poistného. Nižší výkon zvyčajne znamená nižšie poistné.
 • Parkujte bezpečne: Bezpečné parkovanie vášho motocykla v garáži alebo na uzamknutom dvore môže znížiť riziko krádeže, čo sa môže premietnuť do nižšieho poistného.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre motocykle je nevyhnutné pre každého vodiča motocykla, aby bol chránený pred finančnými nárokmi tretích strán v prípade dopravnej nehody. Ak vás zaujímajú motocykle, tak odporúčame navštíviť výstavu Motocykel.

Publikované
Kategorizované ako Poistenie

PZP a stret so zverou – Ako vás poistenie chráni pri nešťastí s účasťou zvierat

Pri jazde autom po cestách nie je neobvyklé stretnúť sa s divou zverou. V niektorých prípadoch to môže viesť k neželaným nehodám a poškodeniu vozidla. V takýchto situáciách je dôležité vedieť, ako vás môže povinné zmluvné poistenie (PZP) ochrániť a ako nárokovať náhradu škôd. V tomto článku sa pozrieme na to, ako PZP pokrýva škody spôsobené stretom so zverou a aké kroky by ste mali podniknúť v prípade takéhoto nešťastia.

Ako PZP pokrýva škody spôsobené stretom so zverou?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám. V prípade stretu so zverou sa škoda na vašom vozidle nepovažuje za škodu spôsobenú tretím stranám, preto PZP nepokrýva túto situáciu. Na pokrytie škôd na vašom vozidle pri stretu so zverou budete potrebovať kasko poistenie, ktoré zahŕňa ochranu pred rôznymi druhmi rizík vrátane škôd spôsobených stretom so zverou.

Čo urobiť v prípade stretu so zverou?

Ak dôjde k nehode spôsobenej stretom so zverou, mali by ste postupovať nasledovne:

 • Zastavte vozidlo a zapnite výstražné svetlá.
 • Ak je to bezpečné, vyfotografiujte scénu nehody, zviera (ak je to možné) a škody na vozidle.
 • Zaznamenajte si podrobnosti o nehode, vrátane času, dátumu, miesta a akýchkoľvek svedkov.
 • Kontaktujte políciu a informujte ich o nehode. V niektorých krajinách je nahlásenie stretu so zverou povinné.
 • Ak máte kasko poistenie, kontaktujte svoju poisťovňu a informujte ju o škode.

Ako nárokovať náhradu škôd pri stretu so zverou?

Ak máte kasko poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené stretom so zverou, podajte žiadosť o náhradu škôd svojej poisťovni. Pri podaní žiadosti budete potrebovať nasledujúce informácie a doklady:

 • Podrobnosti o nehode: čas, dátum, miesto, okolnosti a akýchkoľvek svedkov.
 • Fotografie scény nehody, zvieraťa (ak je to možné) a škôd na vozidle.
 • Policajný záznam alebo číslo oznámenia o nehode (ak bolo podané).
 • Opravný rozpočet alebo účet za opravu škôd na vozidle.

Poisťovňa zváži vašu žiadosť a na základe posúdenia škôd rozhodne o výške náhrady. V niektorých prípadoch môže poisťovňa vyzvať k preskúmaniu škôd nezávislým znalcom.

Ako predchádzať stretom so zverou?

Aj keď sa stretom so zverou úplne zabrániť nedá, existujú opatrenia, ktoré môžete prijať na minimalizáciu rizika:

 • Dodržiavajte rýchlostné obmedzenia a buďte ostražití, najmä v oblastiach s vysokým výskytom zveri.
 • Používajte diaľkové svetlá, ak je to možné, na lepšie osvetlenie cesty a včasné rozpoznanie zvierat.
 • Ak uvidíte zviera na ceste alebo v jej blízkosti, spomalte a pripravte sa na možné náhle pohyby zvierat.
 • V prípade stretu so zverou sa snažte nepodľahnúť pokušeniu prudko brzdiť alebo zmeniť smer jazdy, pretože to môže viesť k vážnejším nehodám s inými vozidlami.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) nechráni váš automobil pred škodami spôsobenými stretom so zverou. Preto je dôležité zvážiť rozšírenie poistenia vozidla o kasko poistenie, ktoré pokrýva takéto škody. V prípade stretu so zverou je dôležité postupovať podľa odporúčaní a pravidelne kontaktovať políciu a svoju poisťovňu. Dodržiavaním bezpečnostných opatrení môžete minimalizovať riziko stretu so zverou a chrániť seba aj svoje vozidlo.

Publikované
Kategorizované ako Poistenie

Splnomocnenie na prepis auta – Ako poveriť inú osobu na zmenu vlastníctva vozidla

Pri kúpe alebo predaji vozidla sa často stretávame s potrebou prepisu vlastníctva vozidla na nového majiteľa. V niektorých prípadoch nemôže byť pôvodný alebo nový majiteľ prítomný pri samotnom prepise, či už z dôvodu zamestnania, cestovania alebo iných okolností. V takýchto situáciách je riešením splnomocnenie, ktoré umožňuje poveriť inú osobu, aby v mene a na účet majiteľa vykonala potrebné úkony súvisiace s prepisom vozidla. V tomto článku vám predstavíme, ako vypracovať a použiť splnomocnenie na prepis auta.

Čo je splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta je písomný dokument, ktorým pôvodný alebo nový majiteľ vozidla udeľuje právo inej osobe (splnomocnenec), aby za neho a v jeho mene vykonával právne úkony súvisiace s prepisom vlastníctva vozidla. Tieto úkony zahŕňajú podanie žiadosti o zmenu vlastníctva, podpis zmluvy o kúpe alebo predaji vozidla, preberanie dokladov o vozidle a podobne.

Ako vypracovať splnomocnenie na prepis auta?

Na vypracovanie splnomocnenia na prepis auta budete potrebovať nasledujúce informácie:

 • Údaje o poverujúcej osobe (pôvodný alebo nový majiteľ vozidla): meno, priezvisko, adresa, rodné číslo a občiansky preukaz.
 • Údaje o splnomocnencovi (osoba poverená na prepis auta): meno, priezvisko, adresa a občiansky preukaz.
 • Údaje o vozidle: značka, model, rok výroby, evidenčné číslo, výrobné číslo (VIN) a iné údaje podľa potreby.
 • Rozsah právomocí splnomocnenca: jasne a konkrétne uveďte, aké úkony má splnomocnenec vykonávať v mene poverujúcej osoby.
 • Dátum a podpis poverujúcej osoby: poverujúca osoba musí splnomocnenie podpísať a dátumovať.

Ako použiť splnomocnenie na prepis auta?

Po vypracovaní a podpísaní splnomocnenia na prepis auta by mal splnomocnenec postupovať nasledovne:

 • Overenie podpisu: V niektorých prípadoch môže byť potrebné overiť podpis poverujúcej osoby na splnomocnení, aby sa zabezpečila jeho platnosť a zákonnosť. Overenie podpisu sa zvyčajne vykonáva na notárskej kancelárii alebo obecnom úrade.
 • Doklady o vozidle: Splnomocnenec by mal mať k dispozícii všetky potrebné doklady o vozidle, ako sú technický preukaz, preukaz o emisnej kontrole, zmluva o kúpe alebo predaji vozidla a ďalšie doklady podľa potreby.
 • Návšteva úradu: Splnomocnenec musí navštíviť príslušný úrad (napríklad dopravný inšpektorát alebo obecný úrad) s platným splnomocnením a všetkými potrebnými dokladmi o vozidle. Na úrade sa vykoná zápis zmeny vlastníctva vozidla na nového majiteľa.
 • Poplatky: Splnomocnenec by mal byť pripravený zaplatiť poplatky súvisiace s prepisom vlastníctva vozidla a iné poplatky, ktoré môžu byť požadované na úrade.

Čo je potrebné zvážiť pri splnomocnení na prepis auta?

Pri splnomocnení na prepis auta je dôležité zohľadniť nasledujúce aspekty:

 • Dôveryhodnosť splnomocnenca: Uistite sa, že osoba, ktorú poverujete na prepis auta, je dôveryhodná a spoľahlivá. Nezabudnite, že splnomocnenec bude zodpovedný za vykonanie dôležitých právnych úkonov v mene a na účet poverujúcej osoby.
 • Platnosť splnomocnenia: Skontrolujte, či splnomocnenie obsahuje všetky potrebné informácie a či je podpísané a dátumované. Chýbajúce alebo nesprávne údaje môžu spôsobiť neplatnosť splnomocnenia.
 • Časové obmedzenie: Ak chcete obmedziť platnosť splnomocnenia na určité časové obdobie, nezabudnite uviesť dátum jeho začiatku a ukončenia.

Splnomocnenie na prepis auta je užitočným nástrojom pre pôvodných aj nových majiteľov vozidiel, ktorí nemôžu osobne vykonávať právne úkony súvisiace s prepisom vlastníctva. Pri vytváraní a používaní splnomocnenia je dôležité postupovať podľa príslušných právnych predpisov, zabezpečiť správnosť a úplnosť informácií a zvoliť dôveryhodného splnomocnenca. Týmto spôsobom môžete zabezpečiť hladký a zákonný proces prepisu vlastníctva vozidla a zároveň šetriť čas a energiu, ktorú by ste museli venovať osobnej návšteve úradov.

Publikované
Kategorizované ako Poistenie

Overenie PZP – Ako zistiť platnosť povinného zmluvného poistenia

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením pre každého vlastníka motorového vozidla. Je to zákonná povinnosť a zabezpečuje finančnú ochranu tretím stranám v prípade škôd spôsobených poistníkom. Overenie platnosti PZP je dôležité nielen pre vodičov, ale aj pre iných účastníkov premávky, napríklad pri nehodách alebo pri kúpe ojazdeného vozidla. V tomto článku vám ukážeme, ako overiť platnosť PZP a na čo si pri tomto procese dať pozor.

Ako overiť platnosť PZP?

Existuje niekoľko spôsobov, ako overiť platnosť PZP:

 • Online overenie: Mnohé poisťovne ponúkajú možnosť online overenia platnosti PZP prostredníctvom ich webových stránok. Zvyčajne stačí zadať evidenčné číslo vozidla alebo číslo poistnej zmluvy, a systém vám zobrazí informácie o platnosti PZP.
 • Telefonický kontakt: Môžete tiež zavolať na zákaznícku linku svojej poisťovne a požiadať o informácie týkajúce sa platnosti vášho PZP. Pripravte si pred volaním číslo poistnej zmluvy alebo evidenčné číslo vozidla.
 • Osobný kontakt: V prípade potreby môžete osobne navštíviť pobočku svojej poisťovne a požiadať o informácie o platnosti PZP.

Prečo je dôležité overiť platnosť PZP?

Overenie platnosti PZP je dôležité z nasledujúcich dôvodov:

 • Zákonná povinnosť: Ako vodič ste zodpovední za to, že máte vždy platné PZP. Overenie vám pomôže zabezpečiť, že spĺňate túto zákonnú povinnosť.
 • Finančná ochrana: V prípade dopravnej nehody alebo škody spôsobenej tretím stranám vám platné PZP poskytne finančnú ochranu. Bez platného PZP by ste mohli čeliť vysokým finančným nákladom na odškodnenie škôd.
 • Kúpa ojazdeného vozidla: Pri kúpe ojazdeného vozidla je overenie PZP dôležité pre zabezpečenie toho, že predchádzajúci majiteľ mal platné poistenie. Ak zistíte, že predchádzajúci majiteľ nemal platné PZP, mali by ste rýchlo uzavrieť novú poistnú zmluvu, aby ste predišli možným problémom.

Na čo si dať pozor pri overovaní PZP?

Pri overovaní PZP je dôležité dávať pozor na nasledujúce aspekty:

 • Aktualizácia údajov: Uistite sa, že údaje, ktoré poskytujete poisťovni (napr. evidenčné číslo vozidla alebo číslo poistnej zmluvy), sú aktuálne a presné. Nesprávne údaje môžu viesť k chybným informáciám o platnosti PZP.
 • Dvojité poistenie: Overte si, že nemáte dvojité poistenie, napríklad pri zmene poisťovne alebo pri kúpe ojazdeného vozidla. Dvojité poistenie môže viesť k zbytočným nákladom na poistné prémie.
 • Osobné údaje: Pri overovaní platnosti PZP si dajte pozor na svoje osobné údaje a nezverejňujte ich na neoverených webových stránkach alebo nezdieľajte s neznámymi osobami. Zabezpečte si, že komunikujete priamo s vašou poisťovňou alebo cez overené online nástroje.

Overenie platnosti PZP je dôležitým krokom pre každého vodiča, aby sa zabezpečila zákonná povinnosť a finančná ochrana v prípade škôd spôsobených tretím stranám. Využite online nástroje, telefonický kontakt alebo osobný kontakt so svojou poisťovňou na zistenie platnosti vášho PZP. Dávajte si pozor na aktualizáciu údajov, dvojité poistenie a ochranu osobných údajov pri overovaní.

Publikované
Kategorizované ako Poistenie

Zmena PZP – Ako prejsť na výhodnejšie povinné zmluvné poistenie

Pri hľadaní úspor alebo lepšieho krytia je zmena povinného zmluvného poistenia (PZP) bežnou praxou medzi vodičmi. Avšak mnohí sa obávajú komplikácií spojených so zmenou poisťovne. Tento článok vám poskytne prehľad, ako zmeniť PZP, na čo si dať pozor a ako nájsť tú najlepšiu ponuku.

Dôvody na zmenu PZP

Zmena PZP môže byť motivovaná rôznymi dôvodmi, medzi ktoré patria:

 • Nižšia cena: Prejsť na výhodnejšiu ponuku od konkurenčnej poisťovne môže ušetriť nemalé sumy na prémiovom poistení.
 • Lepšie krytie: Niektoré poisťovne ponúkajú rozšírené krytie alebo ďalšie benefity v rámci PZP, čo môže byť lákavé pre vodičov.
 • Spokojnosť s poisťovňou: Zákaznícka spokojnosť alebo neuspokojivá skúsenosť s pôvodnou poisťovňou môže byť dôvodom pre zmenu.

Ako zmeniť PZP?

Ak sa rozhodnete pre zmenu PZP, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 • Porovnanie ponúk: Využite online porovnávače alebo konzultujte s odborníkmi na poistnom trhu, aby ste našli poisťovňu ponúkajúcu najvýhodnejšie podmienky pre vašu situáciu.
 • Výpoveď súčasného PZP: Písomne vypovedzte svoje súčasné PZP u pôvodnej poisťovne a dodržte výpovednú lehotu (zvyčajne 30 dní pred koncom poistného obdobia).
 • Uzavretie novej zmluvy: Uzavrite novú zmluvu o PZP s novou poisťovňou. Uistite sa, že nová zmluva začne platiť hneď po ukončení starej zmluvy, aby ste boli neustále poistení.

Na čo si dať pozor pri zmene PZP?

Pri zmene PZP je dôležité dávať pozor na nasledujúce aspekty:

 • Nepretržité poistenie: Ako sme už spomenuli, dôležité je zabezpečiť, aby nová zmluva začala platiť ihneď po ukončení starej zmluvy, aby ste v žiadnom prípade neboli bez poistenia. Nepretržité poistenie je nielen zákonnou povinnosťou, ale zabezpečuje aj ochranu pred finančnými nákladmi v prípade škôd spôsobených tretím stranám.
 • Zmluvné podmienky: Pri zmene PZP si dôkladne preštudujte zmluvné podmienky novej poisťovne. Zvážte nielen cenu, ale aj rozsah krytia, franšízu, zľavy a podmienky pri riešení škôd.
 • Výpovedná lehota: Dodržiavajte výpovedné lehoty u starej poisťovne. Ak výpoveď podáte neskoro, môže vám hroziť pokuta alebo nežiaduce zdvojenie platby za PZP.
 • Potvrdenie o ukončení PZP: Po spracovaní výpovedi v starej poisťovni by ste mali dostať potvrdenie o ukončení PZP. Tento dokument uchovajte ako dôkaz o ukončení starej zmluvy.

Ako nájsť najlepšiu ponuku?

Pri hľadaní najlepšej ponuky PZP sa oplatí venovať pozornosť niekoľkým faktorom:

 • Cenové porovnávače: Využite online cenové porovnávače, ktoré vám pomôžu získať prehľad o cenách a ponukách rôznych poisťovní. Pri výbere nezabudnite zohľadniť aj hodnotenie a spokojnosť zákazníkov s konkrétnou poisťovňou.
 • Zľavy a bonusy: Pri výbere novej poisťovne zistite, či môžete získať zľavy alebo bonusy, napríklad za bezškodový priebeh, mladého vodiča, viacero poistených vozidiel v rodine či iné.
 • Konzultácia s odborníkmi: Ak si nie ste istí, ktorá poisťovňa je pre vás najvýhodnejšia, môžete sa obrátiť na odborníkov na poistnom trhu, ktorí vám poradia a pomôžu nájsť najlepšiu ponuku.

Zmena PZP môže priniesť úsporu alebo lepšie krytie, avšak proces vyžaduje starostlivé zváženie všetkých faktorov. Dodržiavajte výpovedné lehoty, dôkladne si preštudujte zmluvné podmienky a uistite sa, že nové PZP za

Publikované
Kategorizované ako Poistenie

Výpoveď PZP – Ako správne ukončiť svoje povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným a nevyhnutným poistením pre každého vodiča. Táto povinnosť sa týka všetkých motorových vozidiel a zabezpečuje finančnú ochranu tretím stranám v prípade škôd spôsobených poistníkom. V niektorých prípadoch však môže byť potrebné ukončiť PZP, napríklad pri predaji vozidla, zničení vozidla alebo pri zmene poisťovne. V tomto článku sa pozrieme na postup výpovede PZP a na čo si treba dať pozor pri tomto procese.

Dôvody na výpoveď PZP

Medzi bežné dôvody na výpoveď PZP patria:

 • Predaj alebo likvidácia vozidla
 • Zmena poisťovne
 • Trvalé odstavenie vozidla z premávky
 • Zničenie vozidla v dôsledku dopravnej nehody alebo prírodných katastrof

Ako podať výpoveď PZP?

Ak chcete správne podať výpoveď PZP, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 • Kontaktujte svoju poisťovňu: Pred podaním výpovede sa obráťte na svoju poisťovňu a zistite, aký je postup pri ukončení PZP.
 • Písomná výpoveď: Výpoveď PZP musí byť podaná písomne, najlepšie formou listu alebo e-mailu. Vo výpovedi uveďte svoje meno, adresu, číslo poistnej zmluvy a dátum, kedy chcete ukončiť poistenie. Nezabudnite uviesť dôvod ukončenia PZP.
 • Doklady a podklady: K výpovedi priložte potrebné doklady, napríklad doklad o predaji vozidla, potvrdenie o zničení vozidla alebo potvrdenie o trvalom odstavení vozidla z premávky.
 • Dodržiavajte lehoty: Pri zmene poisťovne je potrebné dodržať výpovednú lehotu, ktorá je zvyčajne 30 dní pred koncom poistného obdobia. Pri predaji vozidla alebo iných dôvodoch môže byť lehota na výpoveď kratšia. Zistite si konkrétne podmienky u svojej poisťovne.
 • Poštovné náklady: Ak posielaťe výpoveď poštou, odporúča sa zaslať ju ako doporučený list s doručenkou, aby ste mali dôkaz o odoslaniu a doručení výpovede.
 • Potvrdenie o ukončení PZP: Po spracovaní vašej výpovedi by vám poisťovňa mala poslať potvrdenie o ukončení PZP. Skontrolujte, či dátum ukončenia zodpovedá vášmu želanému dátumu a uchovajte toto potvrdenie pre prípad potreby.

Čo si treba dať pozor pri výpovedi PZP?

Pri výpovedi PZP je dôležité dať si pozor na nasledujúce veci:

 • Nepretržité poistenie: Uistite sa, že váš nový PZP začne platiť ihneď po ukončení starého PZP, aby ste v žiadnom prípade neboli bez poistenia. V prípade predaja vozidla by mal nový majiteľ uzavrieť PZP pred prevzatím vozidla.
 • Dvojité poistenie: Pri zmene poisťovne sa uistite, že staré PZP skutočne skončilo a nebudete platiť dvojité poistenie za rovnaké obdobie. Ak zistíte, že staré PZP ešte stále platí, obráťte sa na svoju poisťovňu a požiadajte o vrátenie prípadného preplatku.
 • Zákonná povinnosť: Pamätajte, že PZP je zákonom povinné poistenie, a ak nemáte platné PZP, môžete čeliť pokute alebo iným sankciám.

Výpoveď PZP je proces, ktorý je potrebné zvládnuť v prípade predaja vozidla, zničenia vozidla, zmene poisťovne alebo pri trvalom odstavení vozidla z premávky. Dôležité je správne podanie výpovede, dodržiavanie lehôt a dôsledné riadenie procesu, aby ste sa vyhli možným problémom. Vždy sa uistite, že máte platné PZP, aby ste splnili svoju zákonnú povinnosť a chránili sa pred finančnými následkami v prípade škôd spôsobených tretím stranám.

Publikované
Kategorizované ako Poistenie

Havarijné poistenie – Kľúčová ochrana pre vaše vozidlo

Havarijné poistenie, známe aj ako kasko poistenie, je dobrovoľná forma poistenia, ktorá poskytuje finančnú ochranu vozidla v prípade škôd spôsobených nehodami, prírodnými katastrofami, krádežou alebo vandalizmom. V tomto článku sa dozviete, čo presne havarijné poistenie zahŕňa, aké sú jeho hlavné výhody a na čo si dať pozor pri výbere tejto poistnej ochrany.

Prečo je havarijné poistenie dôležité?

Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám, havarijné poistenie chráni váš majetok – vozidlo. PZP je základným a povinným poistením pre každého vodiča, ale havarijné poistenie ponúka doplnkovú ochranu pre vaše auto, čím vás ušetrí od finančných následkov nečakaných udalostí.

Čo havarijné poistenie pokrýva?

Rôzne poisťovne ponúkajú rôzne úrovne krytia v rámci havarijného poistenia. Základné havarijné poistenie zvyčajne zahŕňa:

 • Poškodenie vozidla v dôsledku dopravnej nehody
 • Poškodenie alebo strata vozidla v dôsledku krádeže, lúpeže alebo vydierania
 • Poškodenie vozidla spôsobené živelnými udalosťami (búrky, povodne, zosuvy, atď.)
 • Poškodenie vozidla v dôsledku požiaru alebo výbuchu
 • Poškodenie vozidla v dôsledku vandalizmu

Rozšírené balíčky havarijného poistenia môžu zahŕňať aj ďalšie položky, ako napríklad:

 • Asistenčné služby (napr. odťah, náhradné vozidlo, ubytovanie)
 • Poistenie skiel (čelné, zadné, bokové)
 • Poistenie parkovacích škôd
 • Poistenie proti srážke so zverou

Ako vybrať správne havarijné poistenie?

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zvážiť niekoľko faktorov:

 • Cena: Porovnajte ponuky rônych poisťovní a zvážte, či si môžete dovoliť prémie, ktoré sú spojené s rôznymi úrovňami krytia. Nezabudnite zohľadniť aj hodnotu vášho vozidla a potenciálnych opráv v prípade poškodenia.
 • Rozsah krytia: Určite si preštudujte, čo konkrétne ponúka každá poisťovňa. Zvážte, aké riziká sú pre vás najrelevantnejšie a aké udalosti chcete, aby boli pokryté. Uprednostnite havarijné poistenie, ktoré zahŕňa krytie, ktoré je pre vás najdôležitejšie.
 • Franšíza: Franšíza je suma, ktorú musíte zaplatiť pri každej škode, než poisťovňa začne poskytovať krytie. Vyššia franšíza znamená nižšiu mesačnú prémiu, ale zvýšené náklady v prípade poškodenia vozidla. Zvážte, aká úroveň franšízy je pre vás prijateľná a či vám vyhovuje spôsob, ako je stanovená (fixná alebo percentuálna).
 • Kvalita poisťovne: Skúmajte reputáciu a spokojnosť zákazníkov s konkrétnymi poisťovňami. Je dôležité vedieť, že váš poskytovateľ poistenia je spoľahlivý a rýchlo vybaví škodové udalosti.
 • Zľavy a bonusy: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre dobrých vodičov, ktorí nemajú žiadne škody, alebo pre majiteľov nových či bezpečných áut. Zistite, či máte nárok na takéto zľavy a aké ďalšie bonusy by vám mohla poisťovňa ponúknuť.

Havarijné poistenie je dôležitou súčasťou finančnej ochrany vášho vozidla a môže vám ušetriť veľa peňazí a starostí v prípade nečakaných udalostí. Pri výbere správnej poistnej ochrany zvážte všetky uvedené faktory a neváhajte si poradiť s odborníkom alebo priateľmi, ktorí majú s havarijným poistením skúsenosti. Pamätajte, že najdôležitejšie je nájsť poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančným možnostiam.

Publikované
Kategorizované ako Poistenie

Najlacnejšie PZP online porovnanie

Ktoré PZP je to správne?V našom svete si nemôžete vybrať, či zákon budeme alebo nebudeme rešpektovať. Jednoducho sa to musí. A kto sa rozhodne pre opak, nebude veľmi nadšený. Neuposlúchnutie zákonných povinností totiž so sebou prináša nielen finančné pokuty, ale aj odňatie slobody. To isté vám hrozí, aj vtedy ak si poistne nezabezpečíte vaše vozidlo. Plánovali ste takúto jazdu riskovať? Rozmysleli ste si to? Pomôžeme vám nájsť to najlepšie a najlacnejšie online PZP porovnanie na trhu. Skutočne ho máte na dosah ruky. Zistiť si ho viete sami z domu, rýchlo, jednoducho a pohodlne. Žiadne osobné návštevy, žiadne prehováranie. Produkt si vyberiete sami na základe online porovnania cez Uzavripzp.

Na čo vlastne slúži porovnanie?

PZP alebo povinné zmluvné poistenie je zabezpečenie vozidiel resp. zodpovednosti vodiča za spôsobenú škodu. Pričom finančnú zodpovednosť preberá tá poisťovňa, v ktorej si vinný vodič uzatvoril poistnú zmluvu. To znamená, že vďaka nemu sa môžete uchrániť od platenia všetkých možných škôd, ktoré by ste spôsobili iným vozidlám alebo osobám v nich. Základné PZP porovnanie nekryje škody, ktoré by ste spôsobili svojmu prostriedku alebo sebe. Na to už slúži havarijné zabezpečenie.

Krytie jednotlivých udalostí je pomerne vysoké. Pri spôsobení škôd na majetku musí byť poisťovňa schopná odčiniť poškodenia do 1 milióna eur. A pri spôsobení zdravotnej ujmy je krytie až do 5 miliónov eur. Takže tu máte dôkaz toho, že dať za to zopár desiatok eur ročne skutočne nie je zbytočnosť. Ale môže vás to uchrániť od platenia nehorázne vysokých súm, ktoré sa skutočne môžu na také hodnoty dostať.

Možnosti uzatvorenia

V súčasnosti je na Slovensku dosť veľa poisťovní, ktoré sa venujú oblasti poisťovníctva a teda aj zabezpečeniu vozidiel. Preto zistiť tú najlepšiu a najvýhodnejšiu ponuku nemusí byť vždy jednoduché, ak neviete na to. My vám ale nižšie v článku tento spôsob predstavíme. PZP si môžete vybrať napríklad od poisťovní:

 • Allianz,
 • Axa,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Kooperativa,
 • Genertel,
 • Generali,
 • Groupama,
 • Onlia,
 • ČSOB,
 • Union,
 • UNIQA atď.

Nie je však ponuka ako ponuka. Zatiaľ čo väčšina poisťovní poskytuje len základné krytie stanovené zákonom, niektoré ho umožňujú navýšiť. Najvýhodnejšie sa však javí od poisťovní Kooperativa, Generali a Komunálna poisťovňa, keďže už v rámci základného balíčka kryjú niektoré havarijné udalosti. Skúste si pozrieť aj výsledky SIBAF Award, ktorá pravidelne hodnotí poisťovne.

Kalkulačka na online PZP porovnanie

Zaparkované autáLen si predstavte, koľko času by ste potrebovali, aby ste si zistili poistné ponuky od všetkých vyššie zmienených poskytovateľov. Bez pochyby by to bolo niekoľko hodín, ak nie dní. Osobné návštevy by sa len zbytočne predlžovali tým, že musíte počkať na voľné „okienko“ a ešte aj komunikovať, mnohokrát mimo témy. Aby ste ušetrili čo najviac času a peňazí, odporúčame vám využiť online kalkulačku na porovnanie PZP. Technické vášho vozidla zadáte len raz a behom niekoľkých sekúnd uvidíte všetky vaše možnosti.

S týmto nástrojom sa presvedčíte, že jednotlivé ponuky sa môžu skutočne líšiť až v stovkách eur, pričom krytie môže byť rovnaké. Objektívne výsledky tej najlepšej ceny nájdete jedine tak, ak si čo najviac ponúk porovnáte. Ináč vám hrozí, že tá najlepšia sa nachádza v iných dverách. S online kalkulačkou na porovnanie PZP ale nič také neriskujete. Všetky ponuky sa vám behom niekoľkých sekúnd zobrazia naraz. Priamo z výsledkov aj môžete o niektorú z nich požiadať.

Ako na to? Kliknite na slovo vyznačené v úvode. To vás presmeruje na stránku porovnanie. Na nej si otvoríte kalkulačku. Následne vypíšete technické parametre poisťovaného dopravného prostriedku a niektoré údaje o vás, ale zatiaľ len neosobne. Vďaka tomu máte istotu, že online vám zobrazí skutočne tie najlepšie ceny. Máloktorý predajca sa vám totiž zmieni o všetkých možných zľavách, no kalkulačka vám niektoré zaráta aj bez toho, aby ste ich zadali. Veľkým plusom tohto spôsobu je, že už len ten fakt, že si zmluvu uzatvárate cez internet, pre vás predstavuje 10% zľavu.

Porovnanie funguje na všetko

Či už je centrom vašej PZP zmluvy:

či čokoľvek iné s touto povinnosťou, nemusíte sa báť. Daná online kalkulačka vám urobí porovnanie na skoro všetky druhy povinne poistiteľných vozidiel. Ak by ste si neboli istý tým, čo poistiť a čo už nie, riaďte sa dvoma pravidlami. Musí si ho uzatvoriť každé vozidlo, ktoré môže spôsobiť väčšie či menšie škody a na svoju prevádzku potrebuje platný technický preukaz.

Žiadosť o PZP z online kalkulačky je veľmi rýchla

Ak už máte výsledky porovnanie pred sebou, o niektorý z nich požiadate veľmi jednoducho. Opäť raz jedným klikom. Tento krát už ale bude potrebné vypísať niekoľko osobných údajov o majiteľovi poisťovaného vozidla. Po ich odoslaní vám bude na mail odoslaných niekoľko dokumentov. V rámci nich návrh a podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie poistného a dočasná zelená karta. Kartu si vytlačte a noste pri sebe v používanom prostriedku.

Poistné zaplaťte čím skôr. Čím skôr tak urobíte, tým skôr vám poisťovňa zašle originál bielej a zelenej karty, ktoré sú dokladmi o platnosti PZP. Je potrebné ich predkladať pri každej policajnej kontrole vozidla. Bez nich riskujete vysoké pokuty, ktoré môžu siahať až do niekoľkých tisícov eur. Dokonca, v niektorých zahraničných štátoch majú právo vám nepoistené vozidlo zabaviť. Takže pred každou jazdou si skontrolujte nielen prítomnosť týchto kariet, ale aj ich platnosť.

Publikované
Kategorizované ako Poistenie

Povinné zmluvné poistenie – všetko čo by ste o ňom mali vedieť

Čo potrebujete vedieť o zákonnej poistke?Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel je osobitný druh poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Uzavretie tohto poistenia je povinné zo zákona pre každého motoristu. Týka sa každého automobilu a motocykla, taktiež prípojného vozíka s evidenčným číslom, ale taktiež aj niektorých ďalších vozidiel bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách.

Podstatou tohto poistenia je zabezpečenie prostriedkov na zaplatenie škôd spôsobených iným prevádzkou motorového vozidla na zdraví alebo na majetku. Z povinného zmluvného poistenia sa teda hradia škody, ktoré boli  spôsobené na cudzích autách, nie však na vlastnom majetku. Základným zmyslom zavedenia povinného zmluvného poistenia je ochrana obetí dopravných nehôd.

Uzavretie PZP

Povinné zmluvné poistenie vášho vozidla môžete uzavrieť s poisťovňami, ktoré pôsobia na slovenskom trhu. V súčasnosti je ich 11 a to: Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA, ČSOB poisťovňa, Generali Slovensko, Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, Uniqa, Wüstenrot. Poistku môžete uzavrieť buď osobne na pobočke vami vybranej spoločnosti alebo aj online prostredníctvom internetu.

V každom prípade je dobré, aby ste mali čo najväčší prehľad o ponukách jednotlivých poskytovateľov, aby ste sa mohli správne rozhodnúť. Ak by ste sa kvôli zisťovaniu informácií rozhodli navštíviť všetky pobočky osobne, zabralo by vám to veľmi veľa času. Na internete si dokážete ponuky vyhľadať omnoho rýchlejšie. Ak chcete využiť túto možnosť, odporúčame vám použiť stránku Uzavripzp, na ktorej si ľahko a rýchlo porovnáte ponuky rôznych poisťovní.

Ak sa rozhodnete využiť na vyššie uvedenej stránke nástroj PZP kalkulačka, postupovať budete nasledovne. Do formulára vyplníte niekoľko údajov o vozidle, ako sú značka, rok výroby, objem a výkon a motora a pod. Nasledovať budú údaje o vlastníkovi vozidla, jeho vek, miesto bydliska a predchádzajúci škodový priebeh. Pri určovaní ceny poistky môžu zavážiť aj informácie ako napr. či máte uzatvorené aj iné poistenie, či máte dieťa do 15 rokov alebo máte účet v OTP banke.

V ďalšom kroku sa vám zobrazia rôzne ponuky a porovnania cien povinného poistenia vozidla. V pokoji a pohodlí domova si môžete prezrieť všetky ponuky, porovnať ich a vybrať si tú najlepšiu pre vás.

V treťom kroku, ak ste si teda vybrali spomedzi ponúk a klikli na ňu, bude potrebné vyplniť a prekontrolovať správnosť údajov pre poisťovňu. Po tejto kontrole by ste mali podrobne oboznámiť sa s jednotlivými bodmi a podmienkami poistnej zmluvy, aby ste neskôr neboli nemilo prekvapení. Ak súhlasíte so všetkými podmienkami, potvrdíte ich. Proces sa dokončí a vám sa zobrazí možnosť výberu platby za povinné zmluvné poistenie. Po zaplatení poistnej sumy vám bude zaslaná riadna biela aj zelená karta.

Na aké dlhé obdobie?Poistné obdobie

Platnosť poistného obdobia je jeden rok. Pokiaľ sa s poisťovňou vopred nedohodnete inak, tak sa povinné zmluvné poistenie vozidla uzatvára na dobu neurčitú. Kedykoľvek však máte právo od zmluvy odstúpiť a poistku vypovedať. PZP nadobudne účinnosť od polnoci nasledujúceho dňa od uzavretia zmluvy. Ak ale vaše PZP zaniklo z dôvodu neplatenia poistného, nové zmluvné poistenie bude platné až po zaplatení čiastky za prvé obdobie. Poistné môžete platiť naraz alebo po dohode v splátkach.

Územná platnosť PZP

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky, v členských štátoch Európskej únie alebo aj cudzieho štátu, s ktorým však má Slovenská kancelária poisťovateľov uzavretú dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. Všetky krajiny sú vyznačené na tzv. zelenej karte.

Limity poistného plnenia PZP

Pojem limit poistného plnenia predstavuje hornú hranicu poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve. Ak to zákon neupravuje inak, tak minimálne poistné plnenie z jednej udalosti by malo byť:

 1. a) 5 000 000 eur za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených;
 2. b) 1 000 000 eur za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, za škodu ušlého zisku a náhradu nákladov spojených s právnym zastúpením bez ohľadu na počet poškodených.

Keďže limity poistného plnenia určuje zákon, platí pre všetky poisťovne rovnako. Neplatí teda predpoklad, že čím lacnejšia cena PZP tým nižšie krytie. Viaceré poisťovne vám okrem  základného balíka PZP s uvedeným limitom ponúkajú v rámci nadštandardného krytia aj vyšší limit pri škode na zdraví, usmrtení či pri škode na majetku. Toto nadštandardné krytie ale samozrejme bude zohľadnené v cene poistenia, ktoré bude o niečo drahšie.

Poisťovne však bežne aj napriek týmto miliónovým sumám riešia z povinného zmluvného poistenia len menšie nehody. Najčastejšie sa pri nehodách pohybuje výška škody okolo 1000 eur.

Výluky z poistenia

Za určitých okolností vám poisťovňa môže odmietnuť preplatiť škodu na vozidle. Jedná sa predovšetkým o niekoľko nasledujúcich prípadov, ktoré si bližšie popíšeme.

Výluka pri škode spôsobene vinníkom nehody

V prvom rade žiaden poisťovateľ nepreplatí škodu vinníkovi nehody. To sa týka či už materiálnej škody aj ujmy na zdraví. Zo zákonnej poistky sa v zásade neprepláca poškodenie vozidla vinníka, a to vrátane prepravovaných predmetov. Povinné zmluvné poistenie je primárne určené na odškodnenie iného vodiča. V prípade spoluviny je prípad komplikovanejší. Mieru spoluzavinenia určuje polícia a poisťovňa o rozsahu poistného plnenia rozhodne podľa ich správy.

Výluka osôb zo spoločnej domácnosti

Výluka z poistného plnenia sa týka aj osôb žijúcich v spoločnej domácnosti vinníka škodovej udalosti. Z PZP sa teda nehradí škoda, ktorú poistený vodič spôsobil osobám, ktoré s nám žijú v spoločnej domácnosti. Povinné zmluvné poistenie vozidla v takom prípade nekryje majetkové škody, právnika ani ušlý zisk.

Výluka pri „veľkorysosti“ vinníka

Podľa zákona sa neuhradí škoda, ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal poškodenému uhradiť nad rámec určený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody. Poisťovne samozrejme nemôžu pripustiť veľkorysosť poisteného na ich úkor, keďže v konečnom dôsledku poškodenému zaplatia z poistky vinníka.

Výluka pri poškodení pri pracovnej činnosti

Poisťovne odmietajú preplatiť aj škody spôsobené pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou. To znamená, že ak by napr. zo žeriavu spadol náklad na vedľa stojace vozidlo, poisťovňa by škodu z povinného zmluvného poistenia neuhradila.

Extrémne prípady

K zriedkavým prípadom patrí poškodenie vozidla pri nepokojoch, štrajkoch, terorizme, vojne, zemetrasení či úniku jadrovej energie. Taktiež nerátajte s preplatením škody spôsobenej pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch alebo pri prípravných či tréningových jazdách  ak sa auto poškodilo pri pretekoch akéhokoľvek druhu a pri prípravných či tréningových jazdách.

Ďalšie prípady výluky (porušenie povinností vodiča)

Okrem zákonom stanovených výnimiek môžu poisťovne v poistnej zmluve uviesť aj ďalšie prípady, kedy odmietnu uhradiť vzniknutú škodu. Každá poisťovňa si zväčša určuje vlastné pravidlá, no vo všeobecnosti sú podobné a dotýkajú sa najmä vážneho porušenia základných povinností vodiča podľa zákona o cestnej premávke.

Ide predovšetkým o tieto prípady:

 • vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných či psychotropných látok;
 • použitie vozidla na trestnú činnosť;
 • úmyselné poškodenie vlastníkom, vrátane osôb v spoločnej domácnosti;
 • vedenie vozidla osobou, ktorá nie je držiteľom platného vodičského oprávnenia.

V každom prípade odporúčame poriadne si preštudovať poistnú zmluvu a všeobecné obchodné podmienky, kde poisťovne podrobne uvádzajú okolnosti, za ktorých nemáte nárok na poistné plnenie.

Výpoveď PZP

Zmluvné poistenie môžete samozrejme aj vypovedať. Urobiť tak musíte písomne najmenej šesť týždňov pred ukončením zmluvy. Výpoveď poisťovni môžete zaslať poštou alebo ju tam doručíte osobne. Je dôležité, aby ste k tejto žiadosti nezabudli pripojiť aj všetky potrebné doklady.

Poistnú zmluvu môžete vypovedať so svojím sprostredkovateľom nielen vtedy, keď vám má vypršať pôvodná zmluva. Dôvodov je viacero, napr. uplynutie doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená; ak došlo k zmene majiteľa vozidla, a to predajom alebo darovaním; ak došlo k odcudzeniu vozidla, ktoré je nutné ohlásiť na polícii; vyradením z evidencie vozidiel; ak bolo vozidlo zošrotované; bez udania dôvodu.

Publikované
Kategorizované ako Poistenie

Pôžičky bez registra

Nepožičajú Vám peniaze preto, lebo ste v registri dlžníkov?Pôžičky bez registra sú typ takých pôžičiek, ktoré vyhľadávajú klienti s nečistou bankovou minulosťou. Pýtate sa, čo je nečistá banková minulosť? Tak vám na príklade vysvetlíme, ako sa k nej môžete dostať: Pán Milan potreboval peniaze, pretože sa rozhodol renovovať dom. Do cesty mu vkročili neočakávané výdavky, ktoré navýšili jeho predpokladaný rozpočet. A tak si požičal z bankovej spoločnosti 5 000 eur, ktoré splácal niekoľko rokov po 123,76 eur. Každý, kto si požičia je dlžník a ako dlžník bol automaticky zapísaný do evidencie dlžníkov. To však samo o sebe ešte nič tragické neznamená. Jediný problém bol, že splátky nesplácal vo vopred stanovený čas. Tento fakt sa pripísal ako negatívum k jeho menu v spomínanej evidencii / v registri dlžníkov. Všetky spoločnosti ho začali vnímať ako nedôveryhodného, čo sa odrazilo aj pri jeho ďalšej žiadosti o pôžičku. Bankové spoločnosti do registra nazerajú a preto mu ďalšiu žiadosť neschválili. Na rozdiel od nich, niektoré nebankové do tejto evidencie nenazerajú, čo dáva pánovi Milanovi opäť nádej, že ak bude peniaze súrne potrebovať, tak ich dostane aj napriek nečistej bankovej minulosti.

Cez nebankové spoločnosti

Bankové spoločnosti nezaujíma, aké dôvody mal pán Milan na meškanie so splátkami. Nebankové pôžičky bez registra nikoho neodsudzujú. Chápu, že sa mohlo stať hocičo. Možno pán Milan jednoducho zabudol, že sa blíži termín splátky alebo ho zamestnávateľ neskoro vyplatil. Aj takéto banality môžu mať na vašu povesť vysoký odraz. Keby pán Milan vedel, že pôžička bez registra by mu nerobila také „ceremónie“, ako to bolo v prípade bankových spoločností, určite by sa bol pre ňu rozhodol.

Online cez počítač

Mali ste rovnaké problémy so splácaním, ale peniaze momentálne potrebujete? Ak nemáte známych, na ktorých by ste sa mohli obrátiť, táto možnosť požičania si to istí. Pre žiadateľov sú dostupné v rôznych formách. Ak máte prístup na internet, môžete využiť pôžičky bez registra online. Ak vám nevyhovujú, požiadajte o nebankové pôžičky bez registra telefonicky. Ak vám nevyhovuje ani telefonovanie, máte aj inú možnosť, a tou je sms pôžička bez registra. Sms spôsob má tú výhodu, že vám stačí len mobilný telefón. Nepotrebujete prístup na internet a dokonca ani nikomu volať. Takéto úvery v hocakej forme poskytuje nebanková spoločnosť Ferratum a odkaz na ňu si môžete otvoriť vo vyššie označenom slovnom výraze.

Zvykne sa hovoriť, že čas sú peniaze. Obzvlášť to platí v oblasti pôžičiek. Práve preto sú tu rýchle pôžičky bez registraMožno nájsť pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra?

Možno sa to zdá ako nonsens, lebo už aj úver bez registra je dosť výhodná a ťažko vyhľadateľná ponuka. Ale pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra? Tých náročnejších žiadateľov veľmi potešíme, pretože na trhu sú už aj pôžičky bez dokladovania príjmu a bez kontroly databázy neplatičov. To znamená, že ak máte prácu, ktorá je málo platená a stalo sa vám, že nejakým pričinením ste boli zapísaný v zlom svetle v databáze dlžníkov, práve vám svitlo na lepšie časy. Musíme však upozorniť, že hoci môžete natrafiť na pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra, mali by ste byť zamestnaný resp. mať aspoň nejaký príjem. U väčšiny poskytovateľov je potrebný telefonát, ktorý bude uskutočnený ich podnetom po odoslaní vašej žiadosti, počas ktorého sa vás budú určite pýtať na vaše súčasné príjmy, aj keď ich nebudete musieť dokladovať.

Rýchle vybavenie

Potrebujete peniaze skutočne rýchlo? Tento finančný produkt sa nevykrúca. Peniaze sa vám snaží doručiť čo najrýchlejšie. Rýchle pôžičky bez registra sú rýchle vo vypísaní žiadosti, ako aj v schvaľovacom procese. Žiadosť je možné mať vyplnenú a odoslanú do pár minút. Nasleduje potvrdenie vašej žiadosti tým, že vám poskytovateľ zavolá (tento krok však nie je prítomný u všetkých sprostredkovateľov). Schválenie alebo zamietnutie žiadosti nasleduje do niekoľkých minút po telefonáte.

Ak vám bola ihneď schválená, podľa toho, ako chcete aby vám boli peniaze doručené, čakáte rôznu dobu. Ak chcete peniaez na účet, bude potrebné čakať maximálne 72 hodín, minimálne 10 minút. Ak vám viac vyhovujú šeky, čakacia doba je trošku dlhšia a tie vám budú doručené do 4 dní od schválenia vašej žiadosti. Niektoré nebankové úvery ponúkajú možnosť doručenia peňazí na ruku a to tak, že pracovník danej spoločnosti vás navštívi u vás doma alebo na vopred dohodnutom mieste.

Pri pôžičkách bez registra ide predovšetkým o malé sumy ako 100, 200 až 300 eurKoľko eur mi požičia?

Pôžička bez registra ihneď vám môže požičať už od 20 eur. Pokiaľ chcete peniaze veľmi rýchlo, môžete žiadať o sumu do 350 eur. Pokiaľ ste nový žiadateľ, suma môže byť obmedzená, no zároveň bezúročná, čo má tiež svoje pozitíva. Môžete sa stretnúť aj vyššími sumami, no treba počítať s vyšším úrokom, ktorý môže presiahnuť aj 25% z celkovej požičanej sumy.

Splatnosť

Podľa toho, akú sumu si požičiate sa pohybuje aj splatnosť. Pôžička ihneď, a teda do 350 eur je splatná do 30 dní (niekedy aj menej). Iné nebankové úvery s vyššou požičanou sumou, sú splatné aj niekoľko mesiacov.

Pri prieskume poskytovateľov si nezabúdajte odsledovať aj to, či majú licenciu. To zistíte tak, že zájdete na stránke Národnej banky Slovenska. Ak tam daná spoločnosť nebude zapísaná, niečo s ňou nie je v poriadku a vtedy od nej dajte ruky preč. Môžeme vám poradiť, že seriózni poskytovatelia sú spísaní aj na stránke hore.

Zdroje:

Register dlžníkov https://www.registerdlznikov.sk/

Publikované
Kategorizované ako Poistenie